Wijziging verkeerssituatie Bio Home Leuven

Bio Home Leuven is niet meer bereikbaar via de Burchtstraat, langs de Keizersberg. De Burchtstraat werd uitgezonderd plaatselijk verkeer voor vergunningshouders. Een camera met nummerplaatherkenning stelt inbreuken vast. Wie via de Mechelsesteenweg of via de E314 naar Leuven komt rijdt best via de ring en het Artoisplein. Meer info

Algemene verkoopsvoorwaarden

 

 1. De goederen worden geleverd zoals omschreven op de factuur of op de bestelbon.
 2. De goederen worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel.
 3. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.
 4. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper. Door veel aandacht te besteden aan de verpakking wordt dit risico tot een minimum herleid. Het is noodzakelijk om evt. transportschade op het moment van de levering vast te stellen, en deze door de besteller op alle exemplaren van het afleveringsdocument nauwkeurig te laten omschrijven. In alle andere gevallen kan geen beroep gedaan worden op de verzekering van de transportfirma.
 5. Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na levering. Verborgen gebreken dienen direct na de ontdekking ervan gemeld te worden.
 6. Betreffende verf adviseren wij de aankoop op basis van de door de klant verstrekte informatie. Het is aan de klant om de geschiktheid van een bepaalde verf  voor het betreffende object en voor het beoogde doel in de praktijk te testen. Bio-Home kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verkeerde keuzes en toepassingen door de klant of door problemen van allerlei aard. Onze verantwoordelijk­heid beperkt zich tot het vervangen van verfwaren die in nog ongeopende verpakking, binnen de door de fabrikant opgegeven houdbaarheidstermijn en ondanks opslag volgens de door hem voorgeschreven condities, zouden bedorven zijn, of die een fabricatiefout hebben.
 7. Betreffende objecten in hout is geweten dat dit materiaal door droogte en vocht onderhevig kan zijn aan krimpen en uitzetten. Het is bijgevolg noodzakelijk om in de ruimten waarin de gekochte houten objecten ondergebracht worden, te zorgen voor een evenwichtige relatieve luchtvochtigheid. Bio-Home kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor vervorming van de geleverde goederen. Voor toestellen en andere keuken- of badkamertoebehoren geldt de waarborg van de fabrikant, die ook instaat voor eventuele herstellingen volgens zijn voorwaarden. Voor parket, plaatmaterialen en ander hout is onze aansprakelijkheid beperkt tot het leveren van de op de bestelbon gespecificeerde houtsoort.
 8. Onze leveringen zijn contant betaalbaar, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak. Het opvolgen van niet tijdig betaalde facturen kost veel tijd en geld. Voor het verzenden van herinneringen zijn we genoodzaakt om de kosten aan te rekenen: 2 euro voor een eerste herinnering, 7 euro voor een tweede herinnering  en 15 euro voor een aangetekende aanmaning  .
 9. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom kosten en intresten) niet is betaald. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun nieuwe staat bewaren. De verkoop wordt van rechtswege ontbonden bij niet-betaling op de vervaldag en de goederen worden onverwijld teruggegeven. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper. In geval van staking van betalingen behouden wij het recht om verdere werkzaamheden of levering en te schorsen tot volledige betaling van eerdere facturen. Vanaf dat moment wordt nog enkel geleverd onder rembours, d.w.z. tegen contante betaling op het moment zelf van de levering. Het staat ons dan ook vrij om eerder gedane prijsafspraken te herzien. Eenzijdige contractbreuk geeft aanleiding tot het betalen van een schadevergoeding evenredig aan de waarde van de geleverde prestaties en de onverkoopbare materialen.
 10. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 12% per jaar.
 11. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 8 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten. Wanneer de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, is de koper, d.i. elke natuurlijke of rechtspersoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten verwerft of gebruikt, gerechtigd een vergoeding te eisen voor een rechtbank overeenkomstig het gemeen recht.
 12. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Wanneer de koper een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de koper. In de andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbank van Mechelen. 

 


 

Algemene verkoopsvoorwaarden maatwerk

Door het ondertekenen van de offerte wordt een overeenkomst gesloten tussen Bio Home cvba en de klant, betreffende de productie en eventuele levering en plaatsing van maatwerk meubelen.

Samen met de betaling van het voorschot is dit de enige basis om de productie van de meubelen in het werkschema van Bio Home op te nemen. Contractbreuk geeft aanleiding tot betaling van gedane prestaties en kosten.

Door de klant gevraagde wijzigingen of extra opdrachten, die volgen na de ondertekening en die in de offerte niet zijn voorzien, kunnen aanleiding geven tot een prijsaanpassing. Wijzigingen aan de oorspronkelijke opdracht en prijsaanpassingen die daarvan het gevolg zijn worden in het eindsaldo verrekend. Bio Home verbindt zich tot de uitvoering, naar beste vermogen en met de grootste zorg, van de gevraagde prestaties.

Leveringstermijn: De leveringstermijn wordt afgesproken op het moment van bestelling. Bijkomende opdrachten of wijzigingen, die volgen na de ondertekening van de offerte kunnen de leveringstermijn verlengen.

Waarborg: Als waarborg op de meubelen geldt de aansprakelijkheid van de fabrikant Bio Home gedurende 10 jaar voor verborgen en andere gebreken, die niet het gevolg zijn van algemene abnormale omstandigheden, abnormale luchtvochtigheid, abnormaal gebruik of verwaarloosd onderhoud. Voor werkbladen en toestellen geldt de waarborg van de fabrikant.

Betalingscondities: Er wordt een voorschot betaald van 15% bij de bestelling. Het resterende bedrag wordt door de klant voldaan bij levering/plaatsing.